ANTIKON 2013
Architektura ryglowa - Wspólne dziedzictwo. XIV POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA I PODRÓŻ STUDYJNA
Zgłoś uczestnictwo

Konferencja ANTIKON od lat przyczynia się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca w ramach ANTIKONU polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz ich skuteczne wykorzystanie.

Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się co roku, na przemian: raz w Polsce, raz w Niemczech, raz na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja ANTIKON ma bogatą historię, powtarzalny charakter a odbywa się od 1996 r. O wielopłaszczyznowości projektu ANTIKON świadczy możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego. Goście i uczestnicy konferencji mają niepowtarzalną okazję do poznania wartościowych obiektów architektury regionalnej in situ, podczas unikatowej na saklę polsko-niemiecką podróży studyjnej. Podczas tegorocznego spotkania powstaną: skróty streszczeń referatów konferencyjnych, informator dotyczący trasy podróży studyjnej, informator dotyczący wystawy towarzyszącej i strona internetowa zadania. Wszystkie wydawnictwa powstaną w wersji polsko-niemieckiej. Odbędzie się koncert muzyki organowej 
w Katedrze w Koszalinie oraz koncert muzyki ludowej – Kapeli Jamneńskiej. Podczas podróży studyjnej odbędzie się szereg wykładów „przy obiektach”, przeprowadzonych zarówno przez polskich jak i niemieckich specjalistów. Podczas podróży studyjnej grupę uczestników oprowadzać będą przewodnicy reprezentujący współorganizatorów konferencji.

W tym roku odbędzie się XIV Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2013”. Tematem wiodącym spotkania będzie Architektura sakralna – zarządzanie obiektem zabytkowym.
Problematyka poruszana podczas tegorocznej konferencji dotykać będzie:
- użytkowania, zarządzania i renowacji obiektów sakralnych: kościołów, pastorówek, dzwonnic, synagog, itp…;

- kościołów ryglowych wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej;

- kościołów wpisanych lub pretendujących do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Miejscem Konferencji będzie Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

Z okazji XIV Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON wydane zostaną polsko-niemieckie skróty referatów przedstawianych podczas konferencji.
 

Tegoroczna podróż studyjna planowana jest na trasie: Szczecin – Koszalin – Tychówko – Ostre Bardo – Sława – Połczyn Zdrój – Gronowo – Siemczyno – Koszalin.

Wystawa
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – relacja z projektu „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”.

Koncert muzyki ludowej

Dla uczestników i gości konferencji odbędzie się koncert muzyki ludowej w wykonaniu Kapeli Jamieńskiej z Koszalina.

Internetowa dokumentacja konferencji

Powstanie internetowa strona projektu, gdzie umieszczone zostaną informacje o konferencji ANTIKON 2013 - w wersji polskiej i niemieckiej. Można będzie na niej znaleźć aktualności, prezentacje Patronów Honorowych, Patronów Medialnych, Organizatorów i zaprzyjaźnionych współpracowników, opisy miejsc, w których odbędzie się konferencja i podróż studyjna, program konferencji, itd...

 

Referenci konferencji

Referenci reprezentują następujące środowiska: konserwatorskie, etnograficzne, historycy sztuki, architekci, diecezjalni konserwatorzy zabytków, konserwatorzy, rzemieślnicy, właściciele i użytkownicy obiektów zabytkowych. 

 

Uczestnikami konferencji są

a. konserwatorzy zabytków i dzieł sztuki, diecezjalni konserwatorzy zabytków, etnografowie, pracownicy administracji i nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich, architekci, projektanci, historycy sztuki, 

b. właściciele i użytkownicy zabytkowych obiektów, inwestorzy,

c. przedstawiciele firm konserwatorskich, budowlanych, producentów materiałów, systemów zabezpieczeń i in. przydatnych w inwestycjach związanych z zabytkami, rzemieślnicy,

d. wydawcy czasopism i książek poświęconych problematyce konserwacji zabytków i szeroko pojętej ochronie dziedzictwa kulturowego,

e. specjaliści z zakresu folklorystyki, sztuki ludowej, twórcy ludowi,

f.  pasjonaci, miłośnicy i wszyscy zainteresowani pięknem i ochroną obiektów zabytkowych.

Stawiamy sobie za cel mentalne zbliżenie obu krajów, a działania na rzecz ratowania i ochrony dóbr kultury są ku temu doskonałą okazją. Dzięki konferencji specjaliści tematu: konserwatorzy zabytków i dzieł sztuki, historycy sztuki, architekci, projektanci, etnografowie oraz inni zainteresowani tą tematyką mają możliwość wymiany poglądów, porównywania doświadczeń, dyskusji, nawiązywania kontaktów gospodarczych i społecznych. Dzięki konferencji i zaangażowanym w nią uczestnikom rodzi się możliwość renowacji, konserwacji i zachowywania dóbr kultury – obiektów o zabudowie ryglowej, które bez podobnych działań skazane byłyby na zapomnienie i zagładę. Konferencja ANTIKON jest największym tego typu Polsko-Niemieckim przedsięwzięciem w kraju.