ANTIKON 2013
Architektura ryglowa - Wspólne dziedzictwo. XIV POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA I PODRÓŻ STUDYJNA
Zgłoś uczestnictwo
 

Historia ANTIKONU
Pierwsza edycja ANTIKONU odbyła się w 1996 roku. Początkowo była to głównie impreza targowa, wystawiennicza ludzi i firm związanych z szeroko pojętą konserwacją zabytków. W 1997 odbyła się pierwsza konferencja naukowa, poświęcona głównie tematyce ochrony zabytkowych założeń ogrodowych (zorganizowana przy udziale Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie). Od 1998 ANTIKON podjął po raz pierwszy szeroko pojętą tematykę ochrony i konserwacji obiektów ryglowych. Tematyka ta stała się specyfiką szczecińskich konferencji. Stąd też konferencja pt. Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo.

Budownictwo drewniane, a w szczególności o konstrukcji ryglowej stanowi charakterystyczny element pejzażu pomorskich wsi i miasteczek. Z powodu zaniedbania bieżącej konserwacji, nieprawidłowo przeprowadzanych remontów a także braku odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych tradycyjne dla naszych terenów budownictwo ginie bezpowrotnie. Wielkie straty spowodowały także bezmyślne traktowanie i niedocenianie zabudowy z „pruskiego muru”.

Od 2000 z uwagi na podjętą szeroką współpracę z kolegami ze służb konserwatorskich Meklemburgii Pomorza Przedniego konferencja przybrała nazwę Polsko-Niemiecka Konferencja pt. Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo.

Kolejnym edycjom konferencji towarzyszyły publikacje książkowe zawierające wystąpienia zaproszonych referentów i autorów.
Do 2003 roku zaprezentowano ponad 70 referatów dotyczących zabytkowych parków i cmentarzy, ochrony krajobrazu; renowacji zabytkowych zespołów miejskich, budownictwa chłopskiego, zabudowy małomiasteczkowej i miejskiej, architektury sakralnej (w tym szereg referatów dot. Kościoła Pokoju w Świdnicy), zasad konserwacji, technologii i produktów niezbędnych dla prac remontowych, kwestii zabezpieczenia ppoż., inwentaryzacji zasobu tej architektury w Polsce, zabytkowej stolarki, kolorystyki, metod badawczych i konserwatorskich, refleksje inwestorów. Podjęto też interesująca tematykę nie zachowanej architektury drewnianych synagog.


XIII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna ANTIKON 2012

XIII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna 
"Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012"
Banzkow, Niemcy, 17-19 września 2012 r.

Trasa podróży studyjnej wiodła przez: Szczecin – Banzkow – Ludwigslust – Grabow – Friedrichsmoor – Banzkow. W konferencji udział wzięło 47 uczestników  z Polski, 32 uczestników z Niemiec i 1 uczestniczka z Rosji. W wyniku konferencji, jak co roku, powstał zbiór konspektów referatów wygłaszanych podczas konferencji. Każdy uczestnik otrzymał także informacje o miejscowościach podróży studyjnej: historii odwiedzanych miast i obiektach zabytkowych, znajdujących się na trasie podróży. Konferencji towarzyszyła wystawa o zespole polskich i ukraińskich cerkwi karpackich, wnioskowanych do wpisania na listę UNESCO. Wystawa przygotowana została przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wystawę omówiła i zaprezentowała Pani Beata Makowska -  Kierownik Oddziału Zachodniopomorskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy. Konferencji i podróży studyjnej ANTIKON towarzyszyła koncert muzyki organowej, który odbył się w kościele w Banzkow, w Niemczech. Wszyscy autorzy referatów na konferencję przygotowali swoje wystąpienia w formie prezentacji multimedialnych, które wykorzystali do omówienia referatów podczas konferencji. Na serwerze SZCZECIN-EXPO Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego umieszczono informacje o konferencji ANTIKON 2012 - w wersji niemieckiej i polskiej. Można na niej znaleźć aktualności, prezentacje Patronów Honorowych, Patronów Medialnych, Organizatorów, opisy miejsc, w których odbyła się konferencja, program konferencji, podróży studyjnej, itd... Można tam było również pobrać kartę zgłoszeniową do udziału w konferencji. 

Rolę Partnerów Projektu przyjęli:

Partnerzy niemieccy:
Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
Deutsch-Polnische Gesellschaft in MV e. V.
Ministerstwo Oświaty, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego
Właściciele Jagdschloss Friedrichsmoor

Partnerzy polscy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie

Patronatem Honorowym nad konferencją objęli: 
Mathias Brodkorb - Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego
Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Zydorowicz - Wojewoda Zachodniopomorski
Helmuth Freiherr von Maltzahn - Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Specjalistyczny Patronat Prasowy nad konferencją objęli:
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
Spotkania z Zabytkami z Warszawy
Renowacje i Zabytków z Krakowa
Patronat Medialny Kurier Szczeciński

PROGRAM

Poniedziałek, 17.09.2012

  8.00  zbiórka uczestników pod Dworcem PKP w Szczecinie
  8.30  wyjazd uczestników spod Dworca PKP w Szczecinie
12.00  przyjazd uczestników do Banzkow (powiat Ludwigslust-Parchim)
12.10  zakwaterowanie w hotelu TREND, w Banzkow – Plater Strasse 1; 19079 Banzkow
13.00  obiad
14.00 rozpoczęcie konferencji
Powitanie uczestników przez Klausa Winandsa  Głównego Krajowego Konserwatora Zabytków 
dr hab. Martin Biermann – Dyrektor Grupy Roboczej Niemieckich Miast Ryglowych, Fulda
 
Czy budownictwo ryglowe jest jeszcze na czasie? Sposoby ucieczki od zagrożenia.
Krzysztof Ałykow  Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej; Wojciech Kapałczyński  Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Renowacja budynku o konstrukcji przysłupowo-zrębowej stanowiącego część istniejącego zabytkowego układu urbanistycznego miasta Bogatynia – studium przypadku
dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański  Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zespoły stodół szachulcowych w układach urbanistycznych wielkopolskich miasteczek na przykładzie Dubina
15.30 przerwa na kawę
16.00 c.d. obrad
dr Jörg Kirchner – Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków  
„Szkoła Führera Niemieckiej Elity Lekarskiej” w miejscowości Alt Rehse (1934-199). Budowle ryglowe jako część architektury nacjonalistycznej
Friedhelm Meyer – Miejska Rada Budowlana w Hannoversch Münden
Burkhard Klapp – Niższy Urząd Ochrony Zabytków w Hannoversch Münden 
Rozbudowa na powierzchniach zespołów starówek rejonu Hannoversch Münden 
Wiesława Chodkowska  Starszy Kustosz, Kierownik Działu Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
„Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu i  Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny  w Olsztynku- wspólne dziedzictwo”
17.30  wycieczka po mieście Banzkow, zwiedzanie Kościoła
19.00 Kościół w Banzkow - Uroczyste otwarcie
 wystawy o zespole polskich i ukraińskich cerkwi karpackich, wnioskowanych do wpisania na listę UNESCO. Wystawę prezentuje Beata Makowska – Kierownik Oddziału Zachodniopomorskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
około 20.30  kolacja

Wtorek, 18.09.2012

  8.00  śniadanie
  8.30  wyjazd w podróż studyjną
  9.00  zwiedzanie Ludwigslust oraz Zamku 
13.00  obiad
14:00 wyjazd do Grabow. Zwiedzanie miasta
15.30 przerwa na kawę
17.00  wyjazd do Friedrichsmoor
17.30  zwiedzanie Friedrichsmoor oraz Pałacu Myśliwskiego
około 20.00 kolacja
około 22.00 powrót do Hotelu w Banzkow

Środa, 19.09.2012

  8.00  śniadanie
  9.00  c.d. obrad
dr doc. Irina Belinceva  Historyk Sztuki, Główny Pracownik Naukowy w Naukowo-Badawczym Instytucie Historii Architektury i Budownictwa Rosyjskiej Akademii Architektury i Nauk o Budownictwie Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Kultury 
i Sztuki
Pruski mur w archtekturze Prus Wschodnich (Obwód Kaliningradzki): obecny stan badań naukowych, wsp
όłczesna stylizacja
dr Matthias Metzler – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków w Brandenburgii, Krajowe Muzeum Archeologiczne
Odbudowa miasta Rheinsberg po pożarze w roku 1740
Angelika Schwebs – Niższy Urząd Ochrony Zabytków Powiatu  Vorpommern-Greifswald
 
„A jednak nie spójność i harmonia“ wzgląd w architekturę ryglowa Passewalku
Marta Kaluch-Tabisz  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Zespół zabudowań kościelnych we Wrocławiu – Praczach Odrzańskich. Historia, unikatowy charakter barokowej zabudowy szkieletowej i problemy konserwatorskie
10.30  przerwa na kawę
11.00  c.d. obrad
dr Barbara Bielinis-Kopeć  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kościół pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie – prezentacja badań i prac konserwatorskich zrealizowanych w latach 2006-2011
dr Jan Schirmer – Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków 
Budowle ryglowe XVII i XVIII wieku na obszarze Meklemburgii Pomorza Przedniego
Andrzej Miarkowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddziału 
w Poznaniu.
W cieniu twierdzy – XIX w. zabudowa ryglowa śródmieścia Poznania
Danuta Horoszko  Dział Dokumentacji Budownictwa Rolno-Folwarcznego Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
Golęczewo jako miejsce idealne
12.20 dyskusja i podsumowanie konferencji
13.00  zakończenie konferencji
13.00  obiad
13.45 wyjazd uczestników
ok. 16.00 planowany powrót do Szczecina

XII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna 
"Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011"
Międzywodzie, Kamień Pomorski, Wolin, 19-21 września 2011 r.

XII Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2011” odbyła się 19-21 września 2011 r., na terenach województwa zachodniopomorskiego. Trasa podróży studyjnej wiodła m.in. przez: Szczecin (Stettin) – Stepnicę (Groß Stepenitz) – Widzieńsko (Hohenbrück) – Dzisnę (Dischenhagen) – Międzywodzie (Heidenbrink) – Kamień Pomorski (Kammin) – Wolin (Wollin) – Swierzno (Schwirsen) – Rozworowo – Szczecin (Stettin).

Rolę Partnerów Projektu przyjęli:

Po stronie niemieckiej
Partner Główny: Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
Partnerzy: 
Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim
Po stronie polskiej: 
Partnerzy Główni:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 
Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Partnerzy:
Eugeniusz Jasiewicz - Burmistrz Wolina 
Bronisław Karpiński - Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Stepnica

Patronat Honorowy nad konferencją objęli 
Henry Tesh - Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego,
Piotr Żuchowski - Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków RP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Zydorowicz - Wojewoda Zachodniopomorski
Helmuth Freiherr von Maltzahn – Konsul Honorowy Polski w Schwerinie
Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
dr hab. inż. Jerzego Jasieńko, Prof. PWr., Wrocław  - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Specjalistyczny Patronat Prasowy nad konferencją objęli
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
Spotkania z Zabytkami z Warszawy
Renowacje i Zabytki z Krakowa
Patronat Medialny - Kurier Szczeciński

PROGRAM
19.09.2011 r. (poniedziałek)
 9.00 spotkanie uczestników na dworcu głównym PKP w Szczecinie, wyjazd autokarów wyjazd uczestników spod Dworca PKP w Szczecinie
10.00 Stepnica – powitanie przez Wójta Gminy Stepnica – Andrzeja Wyganowskiego oraz powitalna kawa w Tawernie Panorama uświetniona występem Zespołu „Stepniczanie”
Po Tawernie i Kościele oprowadzi Pani Aleksandra Hamberg – Federowicz z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
11.00 Widzieńsko
Po Leśniczówce oprowadził Pan Waldemar Witek z Oddziału Szczecińskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa
12.00 Dzisna
Po Kościele oprowadziła Pani Aleksandra Hamberg–Federowicz z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
13.30 zameldowanie w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu – ul. Spokojna 1; Międzywodzie
14.00 przejazd do Kamienia Pomorskiego
14.30 obiad w Kamieniu Pomorskim – sala gastronomiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – ul. Wolińska 7; Kamień Pomorski
15.30 powitanie przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Bronisława Grzegorza Karpińskiego
rozpoczęcie obrad – Sesja I – Aula Szkoły Podstawowej nr 1 – Plac Katedralny  5; Kamień Pomorski
 Moderator: Marek Sztark – Prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO
Wręczenie odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za  opiekę nad zabytkami”
O Kamieniu Pomorskim opowiedział Grzegorz Kurek – Archeolog; Dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Główna problematyka translokacji w Polsce
dr Klaus Winands – Krajowy  Konserwator  Meklemburgii Pomorza Przedniego 
Translokacja jako kontrowersyjna metoda ochrony i konserwacji zabytków 
17.00 przerwa kawowa
17.15 c.d. sesji I
Jerzy Szałygin – Kierownik Działu Rejestru i Ewidencji Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Skala działań konserwatorskich translokacji obiektów zabytkowych w Polsce
Matthias Hartig – Mistrz ciesielstwa
Bettina Strauß  –  Dyplomowany konserwator 
Domek dla Lalek w Plauen 
17.50 zakończenie I dnia obrad
18.00 koncert muzyki organowej w Katedrze, w Kamieniu Pomorskim 
19.30 kolacja w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu

20.09.2011 r. (wtorek)
8.00-9.00 śniadanie w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu
9.00 wyjazd do Kamienia Pomorskiego
9.30 – 11.30 zwiedzanie Kamienia Pomorskiego
Po Kamieniu Pomorskim oprowadzali: Eugeniusz Szmytka, Bronisław Grzegorz Karpiński
 i Waldemar Predko
12.00 powitanie przez Burmistrza Wolina - Eugeniusza Jasiewicza; przerwa kawowa
- Sala Posiedzeń Rady Miejskiej –  ul. Zamkowa 24; Wolin
12.30 powitanie przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Wolinie - Ryszarda Banaszkiewicza, wykład Profesora Władysława Filipowiaka - sala konferencyjna Muzeum Regionalnego
zwiedzanie Muzeum 
13.00 obiad w Skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie
14.00 zwiedzanie Skansenu - oprowadza Pani Agnieszka Kłosowska
15.00 wyjazd do Świerzna
16.00 Świerzno – Zespół dworsko-pałacowo-parkowy; Kościół
Po Parku oprowadziła Pani Małgorzata Haas-Nogal ze Studia Architektury Krajobrazu
"Ha-art" w Szczecinie
Po Zespole dworsko-pałacowo-parkowym oprowadził Pan Tomasz Wolender - Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie
17.10 wyjazd do Rozwarowa
18.00 gospodarstwo trzcinowe w Rozwarowie – Rozwarowo 3; 72-400 Kamień Pomorski
19.00 wyjazd do Międzywodzia
19.30 kolacja w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu

21.09.2011 (środa)
8.00-9.00 śniadanie w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu
9.00 obrady w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu – Sesja II
Moderator: Marek Sztark – Prezes Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza 
Zachodniego SZCZECIN-EXPO
dypl. inż.  Jens Amelung  –  Krajowy Urząd Renowacji Zabytków w Schwerinie 
Historyczne pokrycia dachowe kościołów w Meklemburii Pomorzu Przednim w świetle działań pomiędzy zachowaniem a  renowacją
dr Bertold Köster  –  Krajowy Urząd Renowacji Zabytków Landu Shcleswig-Holstein w Kiel
Spichlerze dylowe w Schleswigu Holsztynie na przykładzie spichlerza w miejscowości Wisch 
Bartosz Skaldawski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Porównanie systemu funkcjonowania służb konserwatorskich w Europie (z uwzględnieniem kwestii translokacji)
Iwona Liżewska – Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie
Translokacja obiektów zabytkowych a ich wartości zabytkowe i nowe funkcje przestrzenno-społeczne na wybranych przykładach z terenu Warmii i Mazur
10.30 przerwa kawowa
11.00 c.d. obrad – Sesja II
Maria Witek, Aleksandra Hamberg-Federowicz, Cezary Nowakowski – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Piotr Downar - Burmistrz Dębna
Translokacja-rekonstrukcja na przykładach Mścic, Dąbek; Miasto i Gmina Dębno
Waldemar Witek – Etnograf Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie
Henryk Kustosz – Architekt
Kuźnia w Dolsku
Thomas Sommer  –  Urząd Konserwacji Zabytków Powiatu Uckermark 
Prace renowacyjne szwajcarskiego domu w Stolpe, koło Angermünde
Marek Idziak – architekt, malarz, Jędrzej Sępkowski – architekt krajobrazu, grafik cyfrowy, Grzegorz Fragstein-Niemsdorff – architekt krajobrazu
Autorska Pracownia Architektury i Sztuki, Szczecin
Sukcesy i porażki architekta projektującego współczesne domy ryglowe na Pomorzu Zachodnim. Prezentacja budynków zaprojektowanych w latach 2009- 20011.
13.00 dyskusja i zakończenie obrad
13.30 obiad w Ośrodku Międzycechowym w Międzywodziu
14.30 wyjazd autokarów do Szczecina
16.15 planowany powrót do Szczecina

XI Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2010”
20-22 września 2010 r.
temat wiodący „kolorystyka architektury”

XI Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2010” o temacie wiodącym -  kolorystyka architektury - odbyła się 20-22 września 2010 r., na terenach Meklemburgii Pomorza Przedniego. Podczas konferencji i towarzyszącej jej podróży studyjnej uczestnicy odwiedzili m. in. Ratusz w  Malchow, Klasztor w  Salchow, Synagogę w Röbel, Kościół w Ludolf. Trasa podróży studyjnej będzie wiodła m.in. przez: Szczecin – Ulrichshusen – Salchow – Salchow – Röbel – Ludolf – Ulrichshusen – Szczecin.
Konferencja przyczyniła się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów.

Program
20 września 2010 r. (poniedziałek)
8.30 wyjazd uczestników z pod Dworca PKP, ul. Kolumba w Szczecinie 
od godz. 11.00 zakwaterowanie w Zamku Ulrichshusen
12.00 uroczyste powitanie przez Gospodarzy obiektu w Zamku Ulrichshusen – rodzinę von  
          Maltzahn
13.00 obiad
14.00 rozpoczęcie obrad
14.00 – 14.20 inż. arch. Dieter Zander
Kolorystyka architektury w Meklemburgii. Od budowli monumentalnych późnego wieku XVI aż po reprezentacyjne budynki wieku XIX
14.25 – 14.45 Danuta Horoszko – Dział Ewidencji i Dokumentacji Zabytkowego Budownictwa Rezydencjalno-Folwarcznego i Obiektów Przemysłu Rolno-Spożywczego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Wpływ koloru w architekturze na kształtowanie krajobrazu kulturowego 
14.50 – 15.10 Joanna Szot, Krzysztof Czartoryski – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu
Kolorystyka i drewniany detal architektoniczny
15.10 przerwa na kawę
15.40 c.d. obrad 
15.40 – 16.00 dr Tilo Schöfbeck – historyk zajmujący się starymi budowlami
Struktura i kolor. O tym jak wygląda architektura ryglowa w Północnych Niemczech
16.05 – 16.25 dr Jan Schirmer –  Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków - Meklemburgia Pomorze Przednie
Kolorystyka architektury ryglowej dwóch ratuszów w Meklemburgii Pomorzu Przednim – aktualne badania
16.30 – 16.50 dr Klaus Püttmann – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków - Dolna Saksonia
Podsumowanie XVII stulecia w Stade
16.55 – 17.15 Inke Hansen – Hansen & Muhsil Restaurierung
Kolorystyczna kompozycja dwóch domów ryglowych w mieście Stade około roku 1600, dwie piękności w tej samie szacie?
19.00 kolacja

21 września 2010 r. (wtorek)
8.00 śniadanie
9.00 podróż studyjna z Ulrichshusen - wyjazd do Malchow
9.45 Ratusz w  Malchow
11.00 Klasztor w  Malchow - zwiedzanie oraz przerwa na kawę 
13.00 wyjazd do Röbel
13.30 obiad
14.00 Röbel - zwiedzanie miasta oraz zwiedzanie Synagogi
16.00 wyjazd do Ludorf
16.15 zwiedzanie posiadłości i Kościoła w Ludorf (wraz z przerwą na kawę)
18.00 powrót do Ulrichshusen
20.00 kolacja

22 września 2010 r. (środa) 
7.30 śniadanie
8.30 rozpoczęcie obrad
8.30 – 8.50 arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Kolor w zabytkowej architekturze domów wybranych miejscowości Pomorza Zachodniego - stan dzisiejszy
8.55 – 9.15 Anita Jaśkiewicz-Sojak – Miejski Konserwator Zabytków w Wejherowie, doktorantka Politechniki Gdańskiej
Architektura ryglowa Wejherowa - problemy ochrony kolorystyki
9.20 – 10.00 Bernhard Recker – Krajowy Urząd Ochrony Zabytków - Dolna Saksonia
Kolorystyka architektury ryglowej w Dolnej Saksonii
10.00 przerwa kawowa
10.30 c.d. obrad
10.30 – 10.50 dr arch. inż. Piotr Arlet – Wicedyrektor Instytutu Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
CZERWIEŃ FALU - farba wpisana w krajobraz Skandynawii
10.55 – 11.15 Dominik Mączyński – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Kolory Normandii
11.20 – 11.40 Elke Kuhnert – Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków - Meklemburgia Pomorze Przednie 
Tam gdzie jabłka zwisają nad oknami...
11.45 – 12.05 Marek Idziak; Jędrzej Sępkowski; Grzegorz Fragstein-Niemsdorf
Przemiany w tradycyjnej architekturze drewnianej Ziemi Kłodzkiej
12.10 – 12.30 dr inż. arch. Renata Gubańska, dr inż. Janusz Gubański – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Szachulcowe elewacje wybranych świątyń gminy Milicz 
13.00 obiad
14.00 zakończenie konferencji – wyjazd uczestników
16.30 planowany przyjazd do Szczecina

Rolę Partnerów Projektu przyjęli:
Po stronie niemieckiej: 
Partner Główny: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege – Archäologie und Denkmalpflege
Partnerzy: 
Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim
Po stronie polskiej: 
Partnerzy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Patronat Honorowy nad konferencję objęli:
Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Specjalistyczny Patronat Prasowy nad konferencją przyjęli:
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
Spotkania z Zabytkami z Warszawy
Renowacje i Zabytki z Krakowa
a Patronat Medialny – Kurier Szczeciński

X Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2009” o temacie wiodącym -  zabytki techniki o konstrukcji ryglowej na terenie Polski i Europy środkowej - odbyła się 22-24 września 2009 r., na terenach województwa zachodniopomorskiego oraz województwa lubuskiego. Podczas konferencji i towarzyszącej jej podróży studyjnej uczestnicy odwiedzili m. in. młyn-papiernię, szatnie miejskie, molo i kościół w Barlinku, skansen w Bogdańcu, ryglową zabudowę Gorzowa Wielkopolskiego. Trasa podróży studyjnej będzie wiodła m.in. przez: Dolsk, Witnicę, Bogdaniec, Gorzów Wielkopolski, Barlinek, Suchanówko, Marianowo, Stargard Szczeciński. 
Konferencja przyczyniła się do szeroko rozumianej popularyzacji wiedzy wśród właścicieli obiektów ryglowych w sprawie prawidłowego przeprowadzania remontów, prac konserwatorskich i ochrony obiektów.

PROGRAM
22 września 2009 r. (wtorek)
8.00 zbiórka uczestników polskich i niemieckich – Dworzec PKP, ul. Kolumba, Szczecin 
8.40 wyjazd uczestników w podróż studyjną. Omówienie zabytków na trasie przejazdu
10.00 -10.30 Dolsk: kuźnia, ruina młyna
11.20 -11.50 Witnica: park drogowskazów, omówienie zabudowy ryglowej przy willach fabrykanckich, browaru, kościoła
12.20 Bogdaniec 
12.20 - 13.20 powitanie polskich i niemieckich uczestników przez Panią Krystynę Pławską - 
Wójta Gminy Bogdaniec
sesja I
12.30 dr Michael Streetz - Biuro Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Saksonii
Hala produkcyjna na terenie byłej fabryki  wzniesionej przez F. M. A. Voigta, produkującej maszyny do wyszywania
12.50 Barbara Zalewska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator ZabytkówWiktor Knercer – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie
Zabytki techniki konstrukcji szkieletowej na terenie Warmii i Mazur
13.30 obiad w Restauracji Zbyszko lub na terenie Muzeum
14.30 – 16.00 zwiedzanie Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu oraz pokaz pieczenia chleba
16.30 – 17.00 Gorzów: Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
17.10 wyjazd do Barlinka
18.00 zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu 
19.00 kolacja oraz otwarcie wystawy towarzyszącej

23 września 2009 r. (środa)
8.00 – 9.00 śniadanie 
9.00 sesja I 
Moderator: prof. dr arch. inż. Jan Juliusz Tajchman – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
9.20 Dominik Mączyński - Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
Program „Dachy Europy II” - czeska replika średniowiecznego dźwigu deptakowego
9.40 Christina Czymay – Berlin
Warsztaty zajmujące się budowaniem z drewna
10.00 Matthias Baxmann - Branderburski Urząd Konserwatora Zabytków i Muzeum Archeologiczne w Zossen
Dachy z desek w budownictwie przemysłowym na  przykładzie Eisenhütte w Peitz i mostu          
przeładunkowego zakładu przetwarzającego wapien w Rüdersdorf
10.20 Krzysztof Ałykow - Zespół Inżynierów „AŁYKOW”
dr inż. Magdalena Napiórkowska-Ałykow - Instytut Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa   
Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Dokumentacja budowlana dla obiektów zabytkowych – propozycja dodatkowych wymogów w 
świetle obecnych przepisów prawnych 
10.40 Berthold Koster
Wiatraki żaglowe „Jachen Fluenk” w Lemkenhafen na Fehrman
11.00 dr Alicja Biranowska-Kurtz - Szczecin
Stan zachowania młynów nad rzeką Głomią
11.20 dyskusja
11.40 przerwa na kawę
12.20 sesja II
13.00 Krzysztof Czartoryski, Joanna Szot - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu
Konstrukcja szkieletowa w cegielniach województwo opolskie)
13.10 Thomas Sommer
Szopy do przechowywania tytoniu w regionie Vierraden
13.30 Bożena Grabowska - Starszy Inspektor ds. Zabytków Ruchomych i Nieruchomych,       
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
Kościół w Santocznie gm. Kłodawa woj. lubuskie, relikt dawnej huty szkła z XVIII w13.50 dyskusja
14.00 obiad
15.00 c.d. podróży studyjnej - spacer po Barlinku: kąpielisko, informacje o innych zabytkach: rynek, kościół, wille fabrykanckie
16.00 Młyn/papiernia
16.20 – 17.00 wykłady:
16.20 Wiesława Chodkowska – Kierownik Działu Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku 
 „Kraina wiatraków”
16.40 Michał Poniewski – Dział Architektury Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku 
 „Młyny wodne”
17.00-18.30 zwiedzanie młyna z przewodnikiem wraz z wykładem (w 4 grupach):
dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Adiunkt w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej, Małgorzata Cykalewicz – Politechnika Szczecińska
18.30 Powitanie gości i uczestników przez Burmistrza Barlinka; kolacja biesiadna przy ognisku z wieczorem integracyjnym

24 września 2009 r. (czwartek)
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 sesja IV
Moderator: Ewa Prync-Pommerencke - Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków, Schwerin
9.00 Anette Krug 
Suszarnia ziaren w Jatznik
9.20 dr Janusz Gubański, dr Renata Gubańska – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Walory architektoniczno-krajobrazowe obiektów stacyjnych o konstrukcjach ryglowych (wybrane  
przykłady dolnośląskie)
9.40 Marta Kaluch - Inspektor ds. zabytków nieruchomych, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu
Architektura dworców kolejowych o konstrukcji ryglowej na Dolnym Śląsku
10.00 dyskusja
10.30 zakończenie konferencji
11.00 wymeldowanie z hotelu i wyjazd w dalszą podróż studyjną
12.00  - 12.20 Suchanówko: młyn ryglowy
13.20 – 13.40 Marianowo: młyn murowany
14.40 – 15.40 Stargard Szczeciński: Mały Młyn; obiad
około 16.30 powrót do Szczecina - Dworzec Główny PKP w Szczecinie

X Konferencji ANTIKON 2009 towarzyszyły warsztaty „Historyczne, ginące techniki budowlane”
Warsztaty zakładały praktyczne zajęcia obrazujące sposoby ratowania architektury ryglowej poprzez poznanie dobrych praktyk: przedstawienie projektu i programu "Zobaczyć Łącko": ginące techniki budownictwa ryglowego, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Wędrowni architekci” z Poznania oraz możliwości przeniesienia go w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, przedstawienie wystawy Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przeprowadzenie praktycznych warsztatów - akademia ginących zawodów – rekonstrukcja substancji zabytkowych tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi.

Rolę Partnerów Projektu przyjęli:
Po stronie niemieckiej: 
Partner Główny: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege – Archäologie und Denkmalpflege
Partnerzy: 
Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim

Po stronie polskiej: 
Partnerzy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Patronat Honorowy nad konferencję objęli: 
Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego  
Generalny Konserwator Zabytków RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Specjalistyczny Patronat Prasowy nad konferencją przyjęli:
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
Spotkania z Zabytkami z Warszawy
Renowacje i Zabytki z Krakowa
a Patronat Medialny – Kurier Szczeciński.

IX Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna
"Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo ANTIKON 2008"

Patronat Honorowy 
Henry Tesch – Minister Oświaty, Nauki i  Kultury Meklemburgii - Pomorza Przedniego 
Tomasz Merta - Generalny Konserwator Zabytków RP
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
dr hab. inż. Jerzy Jasieńko - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Partnerzy Projektu:
Po stronie niemieckiej
Partner Główny:
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege – Archäologie und Denkmalpflege

Partnerzy: 
Ministerstwo Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii - Pomorzu Przednim

Po stronie polskiej
Partnerzy:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

O Patronat Honorowy nad konferencją tradycyjnie wystąpiliśmy do: 
Ministra Oświaty Meklemburgii Pomorza Przedniego
Generalnego Konserwatora Zabytków
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec
Prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

O Specjalistyczny Patronat Prasowy wystąpiliśmy do:
Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
Spotkań z Zabytkami z Warszawy
Renowacji i Zabytków z Krakowa
a o Patronat Medialny do Kuriera Szczecińskiego.

Podróż studyjna towarzysząca konferencji odbyła się na trasie: Hagenow, Moraas, Strob-kirchen, Picher, Höblen, Glaisin, Loosen, Leussow, Laupin, HohenWoos, Tewswoos, Alt Jabel, Vielank

PROGRAM 
22 września 2008 r. (poniedziałek)
7.30    zbiórka polskich uczestników konferencji – Dworzec PKP, ul. Kolumba, Szczecin
8.00    wyjazd polskich uczestników konferencji
12.45    spotkanie polskich i niemieckich uczestników konferencji – Ratusz w Hagenow, Lange Straße 38, Niemcy
13.00 powitanie polskich i niemieckich uczestników przez Panią Giselę Schwarz – Burmistrza Hagenow
13.15 zwiedzanie Hagenow, spacer po mieście (Przewodnik: Henry Gawlick)
15.00 przerwa na kawę – Muzeum Miasta Hagenow, Lange Strasse 79, 19230  Hagenow
16.00  rozpoczęcie konferencji – Synagoga w Hagenow
Wystąpienia inauguracyjne
Henry Tesch -Minister Oświaty Nauki i Kultury Regionu Meklemburgii Pomorza Przedniego
Siegfried Wack - Prezes Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia w Meklemburgii Pomorzu Przednim
Sesja I
prof. dr arch. inż. Jan Juliusz Tajchman – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dokumentowanie niektórych działań konserwatorsko – restauratorskich bezpośrednio na zabytkach architektury
Krzysztof Ałykow – Zespół Inżynierów „AŁYKOW”
Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia
Heinz Riepshoff – Wspólnota Domów Wiejskich – Region Niedersachsen
Domy wiejskie na Rugii. Wyniki pewnej małej wyprawy badaczy domów
dr inż. arch. Piotr Arlet – Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej
Architektura drewniana w krajobrazie wyspy Bornholm
Piotr Tuliszewski – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Toruń
Projekt translokacji fachwerkowej Willi Grossera 1902 r. z Torunia do miejscowości Podzamek Golubski. Komunikat o stanie szkieletowej zabudowy mieszkalnej z przeł. XIX i XX wieku w Toruniu
18.00 zakończenie sesji I
18.30 kolacja z wieczorem integracyjnym – Zajazd „Pod Dębem”, Eichenallee 10, 19230 Kirch Jesar; poprzedzona wieczornym odczytem: Henry Gawlick – Wiejskie budowle na teranie „Szarej Okolicy“
22.30 zakwaterowanie w hotelach – Hagenow, Niemcy

23 września 2008 (wtorek)
7.30 – 8.45 śniadanie
       Wycieczka do „Szarej Okolicy“ Oprowadza: Henry Gawlick
9.00 wyjazd z parkingu przy ulicy Lange Strasse, Hagenow
9.15 Kirch Jesar – zwiedzanie kościoła
9:45 wyjazd do Moraas
9.50 Morras – zwiedzanie zagrody
10.30 wyjazd do Picher-Ausbau
10.35 Picher-Ausbau – zwiedzanie zagrody
11:15 dalsza podróż przez Picher, Göhlen do Glaisin
13:00 Lesna Zagroda Glaisin
         obiad
14:15 podróż do  Laupin
14.30 Laupin – zwiedzanie miejscowości
15:00 przerwa na kawę „Hof Döscher“
15:15 wyjazd do Hohenwoos-Ziegelei
15.30 przerwa na kawe  "Zagroda Döscher"
16:30 dalsza podroz do miejscowosci Hohenwoos
16:45 Hohenwoos – zwiedzanie miejscowości
17:15 dalsza podroz do Alt Jabel
17:30 Alt Jabel – zwiedzanie kosciola i dziedzinca parafialnego
18:30 dalsza podroz Vielank
19:00 kolacja – Piwiarnia „Vielanker Brauhaus” , Londeplatz, 19303 Vielank, zwiedzanie browarni
21:30 podróż powrotna do Hagenow
22:30 przyjazd do  Hagenow

24 września 2008 (środa)
7.30 – 8.45 śniadanie
9.00    Sesja II – Synagoga w Hagenow
dr inż. Carsten Liesenberg  –  naukowy współpracownik Profesury Kształtowania Osad i Wiejskich Budowli na Uniwersytecie w Rostoku
Wioska czy osada? Nowe struktury miejscowości ,budowle i konstrukcje w północnych Niemczech przed 1933 rokiem (przykłady)
Maria Witek  – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Waldemar Witek – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Zagroda ryglowa w krajobrazie wsi pasa nadmorskiego –  tradycja i przemiana
dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz – Adiunkt w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej
Architektura ryglowa w krajobrazie kulturowym województwa zachodniopomorskiego
Horst Ende – Historyk sztuki, emerytowany współpracownik Wojewódzkiego Urzędu Kultury i Ochrony Zabytkó